EPISODE 4: HOMOFILT SAMLIV
Hva er det viktigste som definerer vår identitet? Hvilken rolle spiller seksualiteten for vår identitet og verdi som menneske? Er det noe galt med oss hvis vi legger bånd på sider ved vår seksualitet? Som kristne går vår identitet dypere enn til våre seksuelle følelser, den bygger på at vi alle er skapt og elsket av en Gud som var villig til å gå i døden for oss.

OVERSIKT OVER UNDERVISNINGEN

Intro v/Vegard Tennebø

Undervisning v/Alexis Lundh

 • Utgangspunktet for å snakke om homofilt samliv er at Jesus er vår Herre, også på det seksuelle området. Vi kan ikke uten videre stole på hva hjertet vårt sier.
 • Rom 12, 1. Vi er kalt til å ære Gud med vår kropp og seksualitet. Da blir det viktig å spørre hva som er Guds vilje på dette området.
 • Det er ikke uvanlig i tenårene å ha seksuelle følelser som går i ulike retninger, det betyr ikke at en nødvendigvis er bifil, homofil eller lesbisk.
 • Vi må skape trygge rom i våre kristne fellesskap der det går an å snakke om seksualitet.
 • To viktige temaer: Hvordan forstå og forholde oss til bibeltekstene om homofili og hvordan møte homofile på en god måte slik at de føler at de hører til i det kristne fellesskapet.
 • Vi må ta utgangspunkt i skapelsen: Alle mennesker er skapt i Guds bilde, elsket og villet av ham, og har samme høye verdi, uavhengig av hvilke seksuelle følelser vi har.
 • Gud skapte kvinne og mann til å utfylle hverandre, og det seksuelle samlivet hører hjemme i ekteskapsrelasjonen mellom kvinne og mann.
 • Ekteskapet mellom kvinne og mann går som en rød tråd fra skapelsen og gjennom alle Bibelens 66 bøker. Paulus bruker ekteskapet mellom kvinne og mann som et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten.
 • Alle tekster som eksplisitt omtaler seksualitet og samliv, forutsetter at rammen er ekteskapet mellom kvinne og mann. Ekteskapet kan dermed ikke være mellom to av samme kjønn.
 • Alle bibelsteder som omtaler homofilt samliv, omtaler det som noe som er i strid med Guds vilje, jf. Rom 1,27ff.
 • Det diskuteres i kirken om disse bibelstedene rammer trofaste homofile forhold.  Paulus avviser imidlertid homofile handlinger på prinsipielt grunnlag på bakgrunn av skaperordningen.
 • Dette er ikke bare «en sak», det handler om mennesker vi er glad i og har relasjoner til.
 • Bibelen viser til at det å leve som singel er alternativet dersom en ikke kan eller vil gifte seg. Det er viktig å skape kristne fellesskap som kan være en støtte for de som kjenner disse utfordringene på kroppen.
 • Det kristne fellesskapet er ment å skulle være et familiefellesskap hvor vi tar vare på hverandre, jf. Matt 12,50.
 • Vi er alle kalt til å ta vårt kors opp og følge Jesus, og også å bære hverandres byrder.
 • Vår dypeste identitet er forankret i at Gud kaller oss sine barn, venner og medarbeidere.

FORSLAG TIL SAMTALESPØRSMÅL

Velg hvilket spørsmål dere vil starte med og hvilke dere vil ta med. Det er ikke et mål å komme gjennom alle spørsmålene!

 1. Hva stoppet dere opp ved i dagens samling? Var det noe som var vanskelig å forstå? Lærte dere noe nytt? Reagerte dere på noe?
 2. «Vi kan ikke uten videre stole på at våre lengsler og begjær er i tråd med Guds mening for våre liv, selv om vi føler det slik», sier Alexis. Hva tenker dere om dette utsagnet og hva det innebærer? 
 3. I undervisningen tas det fram bibelske begrunnelser for at ekteskapet/seksuelt samliv er skapt for å være mellom mann og kvinne og ikke mellom to av samme kjønn. Hva tenker dere om dette?
 4. Hvordan kan vi bygge fellesskap som gir mulighet til å bygge relasjoner og oppleve tilhørighet, uavhengig av sivil stand, seksuell orientering og familiesituasjon?  
 5. Hva er viktig for at mennesker med en homofil orientering skal finne sin plass i deres kristne fellesskap? Hvordan tror dere at dere selv ville ha ønsket å bli møtt som homofil?  
 6. Hvordan kan vi på en god måte møte mennesker som forteller om noe de opplever vanskelig? Hvordan vil dere møte en tenåring som forteller at han/hun tror han/hun er homofil?
 7. Et bibelspørsmål: Les Rom 12,1-2. Hva betyr dette verset, sett i relasjon til temaet om homoseksualitet og seksualitet generelt?

Forslag til en bønn å be: «Hellig Ånd, takk for at du alltid er nær oss og viser oss vei. Fyll oss på nytt og på nytt.  Vi trenger deg for å leve som etterfølgere av Jesus her på jorden. Amen»

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Homofil, skeiv – en begrepsavklaring

Seksualitet er en komplisert og sammensatt drift i menneskelivet, enten vi snakker om heteroseksualitet, homoseksualitet eller andre former for seksualitet. Seksualiteten kan endre seg gjennom livet, gi ulike impulser og formes av erfaring og påvirkning. Når vi bruker begrepet homofile, kan en lett få inntrykk av at det da for alle dreier seg om en endelig fastlagt og uforanderlig legning. Selv om noen kan oppleve det slik, er det ikke uvanlig å se på seksualitet som noe som formes i et dynamisk samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale, åndelige og kulturelle faktorer. Seksualiteten kan derfor av og til endre både styrke og retning. Derfor bruker mange heller ordet homofil orientering enn homofil legning, fordi orientering er et åpnere ord. Foreningen Fri skriver: ‘Orientering’ oppfattes som et åpnere begrep som rommer større variasjon og at ‘orienteringen’ kan endres underveis.

Det er den enkeltes egen opplevelse som må være definerende for hvordan en vil omtale seg selv. Men det kan være nyttig å vite at det i et faglig perspektiv er vanlig å se på seksualiteten i et spekter fra entydig heteroseksuell til entydig homoseksuell, og at det mellom der er ulike grader, former og forløp når det gjelder seksuelle følelser, tiltrekning og atferd.

Vi bruker ikke ordet skeiv (som er en norsk oversettelse av det engelske begrepet «queer») i vår undervisning, selv om noen bare bruker det synonymt med homofil. Men i mange sammenhenger brukes skeiv som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og ofte med en innebygd kritikk mot kristne normer. Bak queer-begrepet ligger det en tanke at alle kjønnsidentiteter og alle seksuelle legninger etc. skal betraktes som likeverdige. (Oluf Edsinger mfl: Bekänna färg. Kyrka og hbtq i en regnbågsfärgad värd, s.197) Endel som opplever å ha seksuell tiltrekning til samme eller begge kjønn, føler seg ikke komfortable med å bruke betegnelsen skeiv om seg selv, noe også Foreningen Fri presiserer. I vår sammenheng gjelder det kanskje spesielt kristne som velger å følge Bibelens veiledning.

Sex og singelliv

Hvordan leve et meningsfullt liv som singel? Dette spørsmålet er svært aktuelt når vi henviser mennesker som av ulike grunner er single til å leve seksuelt avholdende. Et liv i sølibat (å leve seksuelt avholdende) framstår ikke som tiltrekkende for de fleste. 

Men ikke alle vil eller kan leve ut sin seksualitet i et ekteskap. Det kan være ulike årsaker til det, f.eks. at en ikke finner en å gifte seg med, ikke kan gifte seg på grunn av en funksjonshemming, en sykdom eller velger å leve alene på grunn av tjenesten i Guds rike. Noen opplever seg ensidig følelsesmessig og seksuelt tiltrukket av samme kjønn og ønsker derfor å leve seksuelt avholdende i tråd med Bibelens veiledning. I Luk 19,12 sier Jesus: For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg.»  Jesus var med andre ord klar over at ekteskapet ikke er for alle, av ulike årsaker.

Det å leve som singel bringer med seg utfordringer og savn, men også muligheter og glede. Bibelen er tydelig på at mennesker kan leve et fullverdig liv som singel, uten å ha sex. Jesus levde slik, og ingen har vel levd et så fullverdig menneskeliv som ham. Men ingen kan leve et fullverdig liv uten kjærlighet og nærhet til andre mennesker. Også Jesus trengte nærhet og valgte tre av disiplene som sine mest fortrolige. Johannes omtales som «den disippelen som Jesus hadde kjær» (Joh 14,23), og da Lasarus ble syk, sendte Marta og Maria bud til Jesus som lød slik: «Herre, han som du er så glad i, er syk.» (Luk 11,3)

Nærhet og intimitet er ikke forbeholdt de som er i et ekteskap, men alle mennesker. Det går an å oppleve nærhet på et dypt nivå uten erotikk. Nærhet oppstår og vokser fram i en prosess der to eller flere mennesker gjensidig åpner seg for hverandre og våger å vise hvem de er, samtidig som de gir hverandre støtte og bekreftelse. Vi kan beskrive det som å dele sin sårbarhet og bli tatt imot. Graden av nærhet henger sammen med graden av åpenhet, og vilje til å lytte og ta imot hverandre. Jo flere områder av livet vårt vi kan dele åpent, jo større grad av nærhet opplever vi. Slik nærhet kan vi oppleve i dype vennskap med mennesker av begge kjønn. Det å dele felles interesser er også en viktig del av vennskapsrelasjoner.

En viktig form for nærhet vi som kristne kan oppleve, er fellesskapet vi får ved å dele tro og be sammen. Det dype åndelige fellesskapet en kan oppleve sammen med en annen kristen eller i et lite gruppefellesskap, kan gi en sterk opplevelse av nærhet og samhørighet. Det større kristne fellesskapet kan også bidra til å gi en slik opplevelse av mening og mulighet til å bruke seg selv og sine evner i tjeneste for andre. 

Alle mennesker, inkludert den som er singel, trenger også fysisk kontakt. Det finnes måter å dekke dette behovet på som ikke er erotisk stimulerende. Det kan for eksempel være en god klem, en arm rundt skulderen, et klapp på kinnet eller andre fysiske uttrykk for nærhet som formidler godhet, trøst, ømhet og hengivenhet. Det handler ikke om erotikk, men om medmenneskelig varme.

Ensomhet og savn

Vi skal ikke underslå at det å leve som singel kan innebære tider med ensomhet. Det å avstå fra å leve ut sin seksualitet i et parforhold betyr at en går glipp av noe verdifullt og godt. Det er et savn og en smerte i det. For mange er ikke det vanskeligste at en ikke får tilfredsstilt sine fysiske og seksuelle behov, men at lengselen etter nærhet og behovet for intimitet ikke fullt ut blir dekket. Det å ikke ha noen å komme hjem til og spise middag sammen med i hverdagen, det å ikke ha en å gå i selskap sammen med eller dra på ferie sammen med, kan være tungt. Som singel må en planlegge mer, jobbe mer for å få dekket sine behov for fellesskap.

Men livet etter paradis er fullt av savn og smerte av ulike slag for alle mennesker, ikke bare for single. En av vår tids mest ødeleggende forestillinger er forestillingen om at livet skal være lykkelig og uten sorg og smerte. Det er en illusjon som skaper falske forventninger til livet og til Gud. Det er normalt å være ensom av og til. Livet innebærer lidelse, savn og smerte for alle mennesker. For noen er smerten knyttet til at en er singel. For andre kan det være at en lever i et ekteskap som oppleves strevsomt, eller til og med svært ulykkelig. Eller en kan leve i andre svært krevende relasjoner som medfører store påkjenninger. Gud har aldri lovet oss et lett og enkelt liv, men han har lovet at han alltid vil gå med oss.

Hva med de som er single på grunn av en homofil orientering?

Det som er sagt om single generelt, gjelder også for de som lever alene fordi de kjenner på seksuell tiltrekning til en av samme kjønn. For dem kan situasjonen oppleves særlig smertefull. Det kan være smerten ved å oppleve seg annerledes, utenfor, ikke passe inn eller bli sett ned på. Og mens andre single kan håpe og drømme om et framtidig samliv, kan den som opplever seg entydig som homofil ikke se for seg at drømmen om et lykkelig ekteskap kan oppnås en gang i framtida. Det er en smerte som skal møtes med respekt og omsorg.

Vi må jobbe aktivt for at det i kristne fellesskap ikke skal være negative holdninger til homofile. Her skal ingen vitse med homofili eller bruke homo som et negativt ladet ord. Hvis det skjer, skal det tas tak i. Særlig blant tenåringer som er vant til slike holdninger fra andre miljøer, er det viktig å være obs. Vi skal møte alle mennesker med respekt, slik at det kan være trygt å dele at en kjenner seg tiltrukket til en av samme kjønn.  

Det er et viktig mål at våre kristne fellesskap skal være inkluderende. Da må vi bevisst legge til rette for at vennskap kan utvikles, at smågrupper kan dannes, at alle inkluderes i et levende fellesskap der de kan få utfolde seg og sine gaver. Menigheten kalles Guds familie i Bibelen, og for de som ikke selv kan få en egen kjernefamilie, er dette spesielt viktig. Vi må arbeide for at familiene i kristne sammenhenger ikke er seg selv nok, men kan innlemme flere. At gjestfrihet praktiseres i hjemmene, kan være en vinn-vinn situasjon. Den som ikke har barn selv, får oppleve gleden ved å være sammen med andres barn. Barn får flere de kan ha voksenkontakt med, og slitne foreldre kan få flere å dele ansvar med.

Noen spør om det er riktig at kirken skal nekte noen å leve ut sin seksualitet fordi en er homofil? Av og til anklages også kristne ledere for å legge byrder på andre som de ikke selv er villig til å bære. Til dette er det viktig å si to ting:

 1. Kirkens ledere har ikke rett til å underslå Bibelens veiledning selv om den oppleves krevende og medfører omkostninger.
 2. Det er den enkelte selv som har rett til å ta valg for sitt eget liv.

Som kristent fellesskap skal vi være på vakt mot moralistisk forkynnelse og en dobbeltmoral som gjør noen synder større enn andre, spesielt de vi ikke strever med selv. Vi skal formidle nåde og sannhet, ikke dom. Vi skal forkynne at Gud har en åpen favn for alle, uansett hvem vi er og hva vi strever med. Legger vi byrder på mennesker som vi ikke selv er villig til å bære? Jesus kalte oss til å ta vårt kors opp og følge ham. Bare den som selv er villig til å være korsbærer, kan invitere andre til å følge etter Jesus på korsets vei. Korsets vei er en vei som medfører en pinefull død for egenviljen, men hvor det også finnes dype gleder fordi Gud selv er nær. Og hvilket kors den enkelte av oss får å bære, er ikke noe vi kan velge.

Det som gjelder oss alle, enten vi er homofile eller heterofile, er at hjertets dypeste lengsel bare kan møtes av Gud selv. Menneskelige behov for nærhet og fellesskap peker ut over det vi kan få i menneskelige relasjoner. Selv i det beste ekteskap kan et menneske oppleve seg ensom av og til og lengte etter felleskap. Slik er det fordi vi er skapt til Gud og bare han kan tilfredsstille våre dypeste lengsler og behov.

Homoseksualitet og synd

Noen sier at trofaste homofile samliv umulig kan være synd, siden de ikke skader noen og kan være like preget av gode verdier som heteroseksuelle samliv. Synd defineres da som det som ut fra menneskers erfaring er destruktivt og nedbrytende. Noe som oppleves godt, kan ut fra en slik definisjon ikke være synd.

Men synd i bibelsk forstand er ikke primært handlinger som får negative konsekvenser menneskelig sett. Synd i bibelsk forstand er først og fremst det at vi setter oss opp mot Skaperens vilje og herredømme og går vår egen vei. «Har Gud virkelig sagt…?» sa slangen til de første menneskene (1 Mos 3,1). Synden bestod i at menneskene begynte å tvile på at Guds vilje var god og at de selv visste bedre. Opprøret fikk som konsekvens at menneskene ble skilt fra Gud. Slik er det fortsatt. På det menneskelige plan kan synd få mer eller mindre alvorlige konsekvenser. Men syndens alvorligste konsekvens er at den skiller oss fra Gud.

Homofile handlinger omtaltes i Bibelen som synd, sammen med en rekke andre synder, som rammer alle mennesker. Homofile er med andre ord ikke større syndere enn heterofile, vi strever alle med synd på ulike områder, inkludert på det seksuelle området. Følelser er heller ikke i seg selv synd, men de kan gjøre at vi fristes til synd. Bare det å kjenne tiltrekning til samme kjønn (eller være homofil) er ikke i seg selv syndig. Det er hva vi gjør med fristelsene som er avgjørende, om vi handler etter dem eller om vi ber om hjelp til å stå fast på det som er rett. Luther sier det slik: Vi kan ikke hindre fuglene i å fly over hodet vårt, men vi kan hindre dem i å bygge reir i håret vårt. Vi kan med andre ord ikke alltid kontrollere tanker og følelser som dukker opp i sinnet, men vi kan velge hvilke tanker og følelser vi dveler ved, utforsker og handler etter. Det er slik sett de homoseksuelle handlingene som er synd, på samme måte som utroskap og sex før ekteskapet omtales som synd i Bibelen.

Selv Jesus ble fristet, derfor vet han hva det vil si å være menneske og stå i tunge kamper. I Hebr 1,18 står det: Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. I Hebr 4,15-16 utdypes dette videre: For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Det er evangeliet.

FORDYPNINGSSTOFF

Hva visst Paulus om trofaste homofile forhold?

Historisk dokumentasjon viser at folk i Paulus’ samtid var godt kjent med homoseksuell atferd av ulikt slag – inkludert stabile homofile forhold. Paulus’ hjemby var Tarsus, en viktig handels- og kulturby innerst i Middelhavet i det sørlige Tyrkia. Gjennom sin oppvekst i et slikt hellenistisk-romersk bysamfunn har Paulus fått godt kjennskap til den greske litteraturens og samfunnets holdning til ulike former for homoseksualitet. Paulus og de første kristne levde nemlig i en slik kultur der homofili, biseksualitet og andre former for seksuell atferd var utbredt og velkjent.*

En storby som Korint, hvor Paulus bodde i 18 måneder (Apg 18,11), var beryktet for sin seksuelle løssluppenhet. Å leve «korintisk» betydde faktisk på folkemunne å ha et utsvevende seksualliv. Paulus’ to brev til menigheten i Korint viser at han var godt orientert om forskjellige former for seksuell atferd.

Eksempler på homoseksuell atferd og omtale som var velkjent i Paulus’ samtid

I dialogen Symposion av Platon (427-346 f.Kr) tales det om en type mennesker som i sin erotiske lengsel søker et kvinne-kvinne-forhold eller et mann-mann-forhold. Om slike heter det: «Gifter de seg, er det bare fordi de er tvunget av skikk og bruk, for de føler ingen dragning av naturen mot ekteskap og barneavl.» (Symposion 191-192).

Aristoteles (384-322 f.Kr) kommer inn på samme sak i sin Nikomakiske Etik (7.5): «Noen er slik av naturen, andre av vaner, så som de som er misbrukt fra barnsben av.»
Cicero (106-43 f.Kr.) forteller at Markus Antonius levde sammen med en mann «i et stabilt og varig ekteskap» (latin matrimonium). Martial (ca.40-104 e.Kr.) forteller om et bryllup mellom to menn, der det til og med var gjort avtale om medgift. Han nevner også stoikeren Decianus som «tok seg en ektemann». Den romerske filosofen Seneca (bror til Gallio, som var guvernør i Korint mens Paulus bodde der, Apg 18,12-17) var godt kjent for sin kjærlighet til voksne unge menn. Senecas elev, den senere keiser Nero, feiret i full offentlighet minst to «bryllupsseremonier» mellom menn. Og den romerske historikeren Suetonius forteller om Neros etterfølger, Galba, at «hans erotiske lidenskap var mest rettet mot sitt eget kjønn, mot robuste menn som hadde gutteårene bak seg.»

Erotiske forhold mellom voksne menn i antikken finnes også godt dokumentert på en lang rekke greske vasemalerier, og fra 100-tallet e.Kr. kjenner vi en folkelig kjærlighetsfortelling kalt Efesiske eventyr som inkluderer et homofilt forhold.

I tillegg til eksempler på homofilt samliv er en rekke fremstående menn fra Oldtiden kjent for sin biseksuelle livsstil, blant annet keiserne Augustus, Tiberius, Domitian, Hadrian og Trajan.

* Grundig dokumentasjon og tallrike eksempler finnes i bøkene:

 • Greek Homosexuality, Kenneth Dover, Harvard University Press 1989
 • Roman Homosexuality, Craig A. Williams, Oxford University Press 1999
 • Sexual Life in Ancient Rome, Otto Kiefer, London 1934

Kilde: Homoavisa: http://homofili.com/

Kjærligheten og budene

Jesus viste en radikal kjærlighet mot alle mennesker, uavhengig av hvem de var og hva de hadde gjort. Han tok imot og favnet spesielt de svake og utstøtte, han spiste sammen med de som ingen andre ville ha noe å gjøre med. Noen bruker dette som et argument for at kirken ikke må støte fra seg homofile og andre seksuelle minoriteter ved å avvise deres livsstil. Jesu radikale kjærlighet trumfer budene, sies det.  

Jesus ville aldri foraktet eller avvist homofile på grunn av deres følelser eller livsstil. Han møtte alle med uforbeholden kjærlighet. Men Jesus klarte å gjøre to ting samtidig. Han møtte mennesker med nåde, samtidig som han kalte dem til å leve et nytt liv. Det gjaldt tolleren Sakkeus som gikk fra å utnytte mennesker økonomisk til å gi dem mangedobbelt igjen. Det gjaldt kvinnen ved brønnen, som plutselig forstod at Jesus visste alt om henne og likevel ikke fordømte henne (Joh 4). Kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd fikk høre: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» (Joh 8,11) Det skjedde noe radikalt nytt i møte med Jesu kjærlighet. Jesus bekreftet ikke deres livstil, men deres menneskeverd. Møtet med Jesus førte både til et nytt liv og en ny livsstil. 

Dersom en setter kjærligheten opp som et overordnet prinsipp som setter budene til side, konstrueres det en motsetning mellom kjærligheten og budene som ikke eksisterer i Bibelen. Jesus sier selv at kjærlighetens sanne kjennetegn er troskap mot hans bud:

«Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» (Joh 15,10-11)

RESSURSER

Nettsider

The Center for Faith, Sexuality and Gender https://www.centerforfaith.com/ er et nettsted som tilbyr mange ressurser for pastorer og menigheter og enkeltkristne som ønsker å hjelpe mennesker til å leve i tråd med en klassisk kristen etikk når det gjelder seksualitet. Her finnes en rekke kurs, litteraturhenvisninger og en blog. Leder for dette senteret er Preston Sprinkle, som har skrevet en rekke bøker om homoseksualitet og kjønn, og som også har en podkast, se https://www.prestonsprinkle.com/

Living out https://www.livingout.org/ inneholder mange ressurser med hjelp til å snakke om tro og seksualitet ut fra et klassisk kristent ståsted. Dette drives av kristne homofile som har valgt å leve seksuelt avholdende, og som har lagt ut sine vitnesbyrd her. Flere av dem er pastorer i ulike menigheter, bl.a. Ed Shaw, som er pastor i Emmanuel City Centre i Bristol og som har skrevet en rekke bøker bl.a. The Plausibility Problem (Se litteraturlisten).   

Sam Allbery, teolog og apologet, som selv er homofil, var blant de som grunnla Living Out. Han har også skrevet en rekke bøker, bl.a. Is God Anti-Gay? (Se litteraturlisten)  

www.MorFarBarn.no

www.Samlivsbanken.no

To foredrag av Oluf Eidsinger: Homofili som kommunikativ utfordring og Homofili som teologisk utfordring https://www.guttogjente.no/bibelen-2/homofiliogteologi/

Bjørn Helge Sandvei: Homofili – samliv eller singelliv, historisk og aktuelt

Litteratur

Allberry, Sam: Is God Anti-Gay? And other Questions about Homosexuality, the Bible and Same-sex Attraction. The Good Book Company, 2013.

Eidsinger, Olof & Baker Ray (red): Bekänna färg. Kyrka og hbtq I en regnbågsfärgad värd. En antologi. Apologia Förlag, 2019

Eidsinger, Olof, Når minoriteten tar majoriteten som gissel. Om identitet og seksualitet i en skeiv tid. Proklamedia, 2021.

Johnson, Greg, Still time to care. What we can learn from the Church’s failed attempt to cure homosexuality. Zondervann, 2021.  

Hill, Wesley:  Washed and Waiting. Reflections on Christian Faithfulness and Homosexuality. Zondervann 2016.

Ottosen, Espen: En annerledes vei. Motstrøms om kjønn, kjærlighet og sex. Med bl.a. Bjørn Helge Sandvei og Ray Baker. Lunde forlag, 2020.

Shaw, Ed: The Plausibility Problem – The Church And Same-Sex Attraction. Inter Varsity Press, 2015